Maana Kamo Hotel Designed By Uoya Shigenori       日本建筑师Uoya Shigenori对这座位于京都的100年历史的联排别墅进行了改造,为Maana Kamo酒店创造了郁郁寡乐、宁静的室内环境。酒店位于历史悠久的东山区,是隐藏在日本城市的一些老街中的一系列豪华会所。Maana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya ShigenoriMaana Kamo Hotel Designed By Uoya Shigenori

诗意空间 | 金众·麒麟公馆泛会所 最新

诗意空间 | 金众·麒麟公馆泛会所

评语

共 评语

您的评分:

发表

(选填)